Politika jakosti

 

Politika jakosti, systém řízení jakosti, kvality životního prostředí a BOZP.

ČSN EN ISO 9001: 2016 - norma specifikuje požadavky na systém managementu jakosti v organizaci. Organizace postupem podle této normy prokazuje svoji schopnost trvale poskytovat produkt či službu v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a tím usiluje o zvyšování spokojenosti zákazníka.

ČSN EN ISO 14001: 2016 – norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu. Organizaci umožňuje formulovat politiku a stanovit cíle, které zahrnou zákonné požadavky a informace o významných environmentálních dopadech. Týká se těch environmentálních dopadů, které může organizace řídit a o nichž se předpokládá, že na ně může mít nějaký vliv.

ČSN ISO 45001: 2018 – norma specifikuje požadavky na řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce. Organizace přihlášením se k této normě informuje zákazníky, že má výrazný zájem na ochraně svých zaměstnanců. Systém řízení umožňuje lépe vyhledávat a kontrolovat rizika pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce, zdokonalovat bezpečnost ve firmě a vytvářet bezpečné prostředí pro své zaměstnance.

Společnosti FANSTAV a. s. usiluje o maximální kvalitu poskytovaných produktů, přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souvislosti se svou podnikatelskou činností zejména v oblasti inženýrské, technické činnosti ve stavebnictví a při provádění staveb. Pro vedení společnosti FANSTAV a. s. jsou klíčové následující zásady:

  • Kvalita poskytovaných produktů a spokojenost zákazníků je základem podnikatelského úspěchu.
  • Péče o zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců společnosti a požadování téhož i od svých stálých dodavatelů je nezbytnou podmínkou dosahování kvality u poskytovaných výrobků a služeb.
  • Zajištění souladu činnosti společnosti s požadavky právních předpisů. Neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zlepšování celkového environmentálního profilu a bezpečnosti pracovního prostředí s důrazem na prevenci.
  • Zvyšování povědomí vlastních zaměstnanců i dodavatelů o dopadech jejich činností na životní prostředí a o pracovních rizicích spojených s jejich činností.

Společnosti se zavazuje, že bude prosazovat dodržování těchto zásad všemi dostupnými prostředky. Veškeré procesy, které mohou mít vliv na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jsou jasně identifikovány a jsou systematicky zlepšovány jejich dopady a související rizika.

Zpracoval: Jaroslav Kubát, představitel managementu systému

Schválil: Ing. Martin Šafránek, předseda představenstva a ředitel